Saturday, April 29, 2006

Civilizationภาพศิลปกรรมสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น เป็นแบบผสมผสานระหว่างความเป็นไทยกับต่างชาติ ช่วงนี้กำลังศึกษาข้อมูลเรื่องนี้อยู่ แล้วว่างๆจะมาเล่าให้ฟังอีกนะ

1 Comments:

Blogger Kin-da-i-ji said...

ถึงไม่ว่างก็มาเล่าให้ฟังได้นะครับ ฮิ ฮิ จะรอฟังต่อครับ น่าสนใจดี

10:07 PM  

Post a Comment

<< Home

Music Video:ONLY TIME (by Enya)

Music Video Code provided by VideoCodeZone.Com