Monday, November 05, 2007

คมคน


ราตรีกลีณนภหม่น อสุชนผยองทราม
แลโลกก็สิ้นสุริยงาม นรชนประกอบดี
ฟ้าหม่นบ่สิ้นศศิสว่าง ทิศทางก็เห็นมี
ผิดชนธสิ้นจิตธิดี บ่มิผิดดิรัจฉาน
กอบกินประโยชน์บุรวิโรจน์ ทุษะโทษวิกฤตการณ์
ฉีกทึ้งประเทศจตุรราญ ทุจริตมิเคยพอ
ราตรีกลีณนภมร ศศิธรผิเคียงคลอ
แต่ชนผิมืดมนจะรอ กลใดสิเปลี่ยนแปลง
ใกล้เลือกตั้งแล้ว Update กันให้ทันเหตุการณ์ คิดถึงทุกคนที่ไม่ได้พบกันนานนะคะ
Music Video:ONLY TIME (by Enya)

Music Video Code provided by VideoCodeZone.Com